نمایش شرکت

کارخانه

ساختمان شرکت

شرکت سازی

ساختمان شرکت

دفتر-1

دفتر

تزریق-کارگاه-1

کارگاه تزریق

تزریق-کارگاه-2

کارگاه تزریق

مهر زنی-کارگاه-1

کارگاه مهر زنی

مهر زنی-کارگاه-2

کارگاه مهر زنی

خط تولید-1

خط تولید

مواد-آماده-منطقه

منطقه آماده سازی مواد

متریال-منطقه

منطقه مواد

خط بسته بندی

خط بسته بندی

انبار-1

انبار

انبار-2

انبار

محصول نهایی-انبار-1

انبار محصولات تمام شده

منطقه بازرسی

منطقه بازرسی